ممیزی سیستم کیفیت

pink-line

1-موضوع: ممیزی مراقبتی طبق استاندارد ایزو 19011
توضیح: بهترین راه تشریح دامنه این استاندارد مراجعه به بند 1 آن می باشد که دامنه کاربرد خود را اینگونه توصیف می نماید:
هدف و دامنه کاربرد:
توانمند سازی سازمان در خصوص انجام ممیزی مراقبتی واطمینان از بهبود مستمر خریدار بوده واین استاندارد راهنمایی هایی در مورد اصول ممیزی، مدیریت کردن برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی های سیستم های مدیریت کیفیت ورهنمودهایی در مورد شایستگی ممیزان سیستم های مدیریت کیفیت ارائه می کند.

pink-line2-هدف: هدف این استاندارد،
الف)برآورده شدن الزامات برای گواهی کردن مگابق یک استاندارد طبق در خواست خریدار
ب)تصدیق انطباق با الزامات قراردادی
پ)دستیابی وحفظ اطمینان به توانمندی یک تامین کننده
ت)کمک به بهبود سیستم مدیریت
بوده واین اهداف را می توان بر مبنای ملاحظات زیر تعیین کرد:
-الویت های مدیریت
-مقاصد تجاری
- الزامات هر گروه از استاندارد مورد درخواست خریدار
- الزامات مربوط به قوانین ومقررات وقراردادها
-نیاز به ارزیابی تامین کننده
-خواسته های خریدار
-نیازهای دیگر طرفان ذینفع
-ریسکهایی که سازمان با آن مواجه است

pink-line3- مسئولیت: در انجام این فعالیت دو نوع مسئولیت وجود دارد:
الف- مسئولیت طرحریزی:مستندات طراحی شده سیستم های مدیریت کیفیت به منظور ضمانت بر بهبود مستمر در تعهد مشترک سازمان ومشاور می باشد. بومی سازی بر طبق الگو های مستندات، ممیزی می شود.
تغییرات در مستندات می بایست توسط مشاور یا مشاوران ارزیابی شده، به گونه ای که این تغییرات مغایرتی با الزامات بیان شده در استانداردهای مدیریت کیفیت نداشته باشد.
طرحریزی به طور کامل در تعهد طرفین می باشد.
مسوولیت های مربوط به برنامه ممیزی،منابع مربوط به برنامه ممیزی، روش های اجرایی مربوط به برنامه ممیزی بایستی به دقت توسط مشاوران انجام شود.
ب-اجرا:
- سازمان می بایست فردی را به عنوان نماینده مدیریت کیفیت به مشاور معرفی نماید. این فرد می بایست یکی از افراد واجد صلاحیت در سازمان باشد. برای انتخاب این فرد موارد ذیل را توصیه می نماییم:
- از طرف سایر کارکنان سازمان مقبول باشد.
- از نظر فنی و مدیریتی صلاحیت و شایستگی مناسب و تایید شده ای را داشته باشد.
- مورد اعتماد مسئولین رده بالای سازمان باشد.
- علاقه مند به کارهای فنی و مدیریتی و رشد سیستماتیک سازمان باشد.
- اطمینان داشته باشید که مدتی طولانی مثلاً سه سال در سازمان خواهد ماند.
این فرد می بایست شرح وظایفی که در ذیل تشریح گشته است را داشته باشد:
- اطمینان از ایجاد، اجرا و برقراری همیشگی سیستم طرحریزی شده با استفاده از ممیزی هایی که سازمان انجام می دهد.
- گزارش دهی به مدیریت ارشد سازمان در خصوص عملکرد سیستم و نقایص آن
- اطمینان از اینکه تمامی افراد سازمان نسبت به خواسته های مشتریان اطلاع کافی دارند، با استفاده از نظر سنجی
- ارتباط با طرف های برون سازمانی که ممکن است سیستم سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. نظیر حضور در ممیزی های سازمان های بالا دست و پیگیری عدم انطباق های گزارش شده توسط آنان و یا آیین نامه هایی که ممکن است سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیر قرار دهند.
2- مجری تمامی طرحریزی های انجام شده صرفاً کارکنان سازمان می باشند و بدیهی است که مشاور نمی تواند در این خصوص ابراز نظر نماید. ایجاد تعهد در اینکه کارکنان به مستندات احترام گذاشته و طبق روش های طرحریزی شده عمل نمایند در تعهد مدیریت ارشد سازمان می باشد. البته مشاور در ممیزی های خود و نیز در جریان ارتباطات با فرآیندهای مختلف سازمان نقطه نظرات و مشاهدات خود را منعکس می نماید.
توضیح 1: از آنجایی که قسمت های عمده ای از این استاندارد مبنایی برای خوداظهاری سازمان دربارۀ انطباق می باشد، لذا بدون رعایت کامل این الزامات، انطباق با این استاندارد ممکن نخواهد شد. لذا در برخی از موارد مدیریت ارشد نمی تواند یا نمی خواهد نسبت به تغییرات بنیادی در این قسمت ها اقدام نماید.
توصیه ما در این خصوص آن است که خریدار موظف است
-کلیه امکانات خود را در خصوص برگزاری ممیزی جامع ومطلوب به کار گیرد.
-حریدار موظف است نسبت به توجیه پرسنل در اجرای برنامه کامل ممیزی اقدام نماید.
-ضمنا تمام فایل های اطلاعاتی ونرم افزاری صرفا جهت آن آزمایشگاه طراحی وتقدیم گشته است و خریدار متعهد است که آن را در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی دیگر قرار ندهد.
ممیزی پیمانکار صرفا جهت آمادگی وبهبود مستمر خریدار بوده وهیچگونه ضمانتی مبنی بر تایید عملکرد خریدار توسط آزمایشگاه مرجع سلامت ویا ارگان های صادر کننده گواهینامه های دیگر ندارد و این ممیزی به درخواست وتمایل خریدار انجام می شود.

pink-line4- تعاریف: در معرفی این خدمت هر جا صحبت از اصطلاحات زیر می گردد، می بایست طبق تشریح بیان شده، تفسیر گردد .
عناصر استاندارد 19011: منظور از این عناصر آخرین ویرایش از مواردی است که سازمان بین المللی استاندارد تحت عنوان رهنمود هایی برای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت، بیان نموده است.
- چک لیست ممیزی: چک لیستی مشتمل بر سوالاتی است که یک سازمان می بایست به منظور اثبات انطباق عملکرد خود با این استاندارد، رعایت نماید. این چک لیست توسط سازمان های صدور گواهی نامه مورد استفاده قرار می گیرد.
توضیح: به منظور موفق شدن در ممیزی نهایی و همچنین به عنوان یک الزام استاندارد، همواره سازمان در برنامه های ممیزی داخلی قرار می گیرد. در واقع سازمان به صورت مکرر و برنامه ریزی شده و نظام مند توسط یک چک لیست ممیزی داخلی تحت ممیزی قرار می گیرد. این چک لیست توسط ممیزین داخلی سازمان ایجاد می گردد و همواره مورد بازنگری قرار می گیرد.
منابع وماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته:
ISO 19011: 2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

pink-line5-شرح: برنامه ریزی اجرایی استقرار این استاندارد، پس از توافق رسمی بین پیمانکار وخریدار،ظرف مدت 10 روز اعلام شده وپیمانکار موظف است در موعد مقرر نسبت به وظایف خود عمل کند.همچنین پیمانکار موظف است همواره نسبت به مرتفع نمودن مشکلات احتمالی پرسنل در این خصوص اقدام نموده ودر دوره ها وسال های بعدی نیز در صورت تمایل نسبت به ارتقاوبهبود سیستم موجود در قالب قراردادی جدید اقدام نماید.
قدم اول:تمامی فرآیندهای سازمان در طرحریزی فوق ممیزی می شود.
قدم دوم:تمامی مراحل اجرایی مشروط بر تعهد سازمان، 8-12 ساعت ممیزی طبق برنامه از پیش تدوین و ارائه شده به خریدار بر حسب یک و یا یک گروه استاندارد طبق درخواست خریدار می باشد.
پیش بینی قیمت برای استاندارد ISO19011 به عوامل ذیل بستگی دارد:
-تعداد ونوع محصولات و بخش هایی که باید در روند کامل ممیزی قرار گیرند.
-تعداد کارکنان سازمان، تعداد وپیچیدگی فرآیند های تولید، نظیر ایستگاههای کاری، تجهیزات و...
-عملکرد قبلی سازمان
-متوسط تحصیلات کارکنان
-وجود افراد علاقمند
-تعهد مدیریت
-مکان سازمان از نظر بعد مسافتی
تمامی موارد فوقا الذکر در اسکن اولیه توسط مشاور انجام وبه طور رسمی در قالب پیش قرارداد، به اطلاع مدیریت ارشد سازمان می رسد.
یک نکته اساسی:
ممیزی پیمانکار صرفا جهت آمادگی وبهبود مستمر خریدار بوده وهیچگونه ضمانتی مبنی بر تایید عملکرد خریدار توسط آزمایشگاه مرجع سلامت ویا ارگان های صادر کننده گواهینامه های دیگر ندارد.

pink-line6- مراجع :در استقرار استاندارد ممیزی مراقبتی طبق ISO 19011 تمامی مستندات ارائه شده توسط این شرکت از کتب مرجع مرتبط با عملکرد ومحصول سازمان نیز از استانداردهای معتبر بین المللی ISO 9000و ISO 14000و ISO 14050:2002 می باشد.

pink-line7- ضمائم: برای آگاهی همکاران گرامی از الزامات این استاندارد از طریق دانلود لینک زیر می توانید این الزامات را مشاهده فرمایید:

برای مشاهده عناصر استاندارد ایزو 9000 اینجا را کلیک نمایید.
برای مشاهده عناصر استاندارد ایزو 14000 اینجا را کلیک نمایید.
برای مشاهده عناصر استاندارد ایزو 14050 اینجا را کلیک نمایید.

pink-line

 

ارتباط با ما

شرکت آریا سینا پژوهش:
آدرس : تهران، خیابان محمد علی جناح، نرسیده به فلکه دوم صادقیه، خیابان شهید گلاب، پلاک 63 ، طبقه چهارم، واحد 10
کد پستی: 1451819514
تلفن : 36 - 44294135 و 09121387736
نمابر : 44294156